Condiciones generales de contratación

1. IDENTIFICACIÓN DO TITULAR

As presentes Condicións Xerais de Contratación - agora en diante CGC -, regulan as condicións de compra dos diferentes produtos ofrecidos na nosa web de propriedad de Pablo Otero Costas, con N.I.F. 36100619A, e domicilio en Concepción Arenal, 39 Portal 2 - 5º B - , 36940, Cangas. Correo electrónico: info@morrinashop.gal, Teléfono: 986 436 159

2. OBXECTO

As presentes condicións de compra, así como calquera outras condicións particulares que eventualmente puidesen existir, e que serán debidamente mostradas nas pantallas correspondentes, constitúen o marco normativo regulador da adquisición dos nosos produtos e que se formalizará directamente nesta web.

As condicións de compra foron elaboradas de conformidade co establecido na Lei 34/2002, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, Real Decreto Lexislativo 1/2007, de 16 novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios, a Lei 7/1996 de Ordenación do Comercio Comerciante polo miúdo e outras leis complementarias, todas elas disposicións legais de obrigada aplicación.

A adquisición dos produtos só poderá facerse por usuarios maiores de dezaoito (18) anos, que deberán seguir os pasos e instrucións que acompañarán todo o proceso de compra, consistentes, a modo meramente enunciativo: (i) Enchemento do formulario, ben para a identificación de usuarios ocasionais, ben para identificación de clientes previamente rexistrados; (ii) Visualización en pantalla do resumo do pedido, condicións de entrega e gastos – no seu caso – de envío; (iii) Aceptación de condicións de compra, o cal supón a lectura, comprensión e aceptación irrevogable de todas e cada unha delas, así como no seu caso, das condicións particulares que puidesen ser de aplicación e (iv) recepción inmediata de correo electrónico de resumo na conta utilizada no rexistro ou – na súa falta – no prazo máis breve posible e sempre antes das vinte e catro horas seguintes.

Aos clientes que desexen rexistrarse, asignarémoslles unhas credenciais persoais compostas por un identificador único (que será a dirección de correo electrónico) e un contrasinal cuxa conservación e custodia dependerá exclusivamente do seu titular, quen deberá operar con elas coa dilixencia debida. Por tanto, non utilizará outras claves que non sexan as súas co obxecto de suplantar a outros usuarios na utilización da tenda ou calquera outro servizo da Web.

3. ÁMBITO

A compra e adquisición dos produtos na tenda estará accesible desde as localizacións territoriais indicadas a continuación:

Poderán autorizarse as adquisicións desde o estranxeiro, quedando estas, supeditadas aos gastos de envío.

4. INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Os Produtos dispoñibles na tenda mostrarán todas as características, opcións existentes e prezo, ademais dunha imaxe ilustrativa do envoltorio ou envase co que se presentan. Incorporarán na descrición as cantidades por unidade de produto con indicación clara do volume especificado en mililitros. No catálogo poderá atoparse tamén unha breve presentación do produto e o seu valor nutricional, así como outros relacionados co elixido polo Usuario, quen poderá incluílos no seu carro da compra.

Os prezos indicados son en euros (identificado polo símbolo €) e inclúen o IVE e calquera outro imposto que fóra de aplicación e serán en todo momento os vixentes. Aparecerá tamén, neste caso na pantalla resumen de compra, os gastos de envío do pedido ao domicilio do Usuario, que serán sempre, en caso de existir, por conta do comprador.

O devandito no apartado anterior, non operará para aquelas vendas expresamente excluídas pola normativa sobre valor engadido ou naquelas vendas autorizadas para o estranxeiro.

Reservámonos o dereito para cancelar unha compra cando esta produciuse por un evidente erro informativo ou tipográfico, o que será notificada ao usuario canto antes, anulando calquera cargo en conta que se produciu.

A tenda non ten un apartado específico de promocións, aínda que será debidamente indicado en pantalla cando a adquisición dalgún produto atópese bonificada.

5. FORMAS DE PAGO

Unha vez seleccionados os produtos, mostraranse os prezos e a totalización do carro da compra, así como os gastos de envío, todo iso antes de proceder ao pago. Seguindo todas as instrucións que che ofrecemos en pantalla, poderase facilitar con éxito a operación.

Para iso, contratamos unha pasarela de pago que cumpre cos estándares de seguridade esixidos no comercio electrónico, polo que todos os datos transmitidos serán encriptados para garantir a máxima seguridade dos mesmos a través de protocolo HTTPS, polo que garantimos que a transacción se realizará de forma segura.

Entregaremos os produtos adquiridos con moita brevidade no domicilio que nos indiques para ese efecto no formulario de pedido. A entrega producirase sempre antes de trinta (30) días naturais a partir da data do pedido.

Estes son todos os medios de pagos habilitados:

6. GASTOS DE ENVÍO

Os gastos de envío de cada pedido serán sempre por conta dos clientes, podendo verse sometido a variacións, en función dos produtos elixidos ou o lugar desde onde se realiza o pedido.

7. DEVOLUCIÓNS E GARANTÍAS (DEREITO DE DESISTENCIA)

7.1 Condicións xerais

O Usuario ten dereito a desistir do presente contrato nun prazo de 14 días naturais sen necesidade de xustificación. O prazo de desistencia expirará aos 14 días naturais desde o día da celebración do contrato. Para exercer a dereita desistencia, o Usuario deberá notificar a súa decisión de desistir do contrato a través dunha declaración inequívoca (por exemplo: unha carta enviada por correo postal ou correo electrónico) Poderá utilizar o modelo de formulario de desistencia que figura a continuación, aínda que o seu uso non é obrigatorio. Seguidamente xestionarémoslle unha autorización de devolución da mercadoría.MODELO DE FORMULARIO

Á atención do Titular: [Denominación Social]. con NIF: [Número] con domicilio en [Dirección]

Pola presente comunícolle que desisto do contrato de venda do/dos seguinte/s ben/s: ________

- Pedido o / recibido o:

- Nome do Usuario:

- Enderezo do Usuario:

- Firma (só se o presente formulario preséntase en papel):

- Data:Os gastos de transporte orixinados pola devolución correrán ao seu cargo. Estes só serán reembolsables en caso de produtos defectuosos ou envíos erróneos.

Enviásenos el articulo e vostede é libre de buscar e elixir a axencia de transportes que máis se adapte ás súas necesidades ou lle ofreza lastarifas máis competitivas.

O produto debe estar en perfectas condicións, na súa embalaxe orixinal e ben asentado (en caso de produtos pequenos ou delicados deberá incorporar unha embalaxe adicional que evite danos), incorporando os manuais de instrucións e os accesorios ou agasallos incluídos no seu caso, polo que antes de utilizar o produto “decida se está interesado no mesmo”. Unha vez recibida a mercadoría e comprobado que está en perfectas condicións, procederase á devolución do pago realizado, incluídos os gastos de entrega, con excepción dos gastos adicionais resultantes da eventual elección dunha modalidade de entrega diferente á inicialmente determinada como estándar.

O prazo legal máximo para que lle realización do abono é de 14 días naturais desde que fose exercido o dereito de desistencia. Previa comprobación do estado do produto, devolverase o importe conforme á mesma modalidade de pago empregada polo cliente. En caso de faltar algún elemento ou embalaxe o produto poderá ser rexeitado e devolto indicando as causas. Serán indemnizables os danos.

Consideraranse excepcións á obrigatoriedade da devolución:

- A prestación de servizos, unha vez que o servizo fose completamente executado, cando a execución comezase, con previo consentimento expreso do consumidor e usuario e co recoñecemento pola súa banda de que é consciente de que, unha vez que o contrato fose completamente executado polo empresario, perdería o seu dereito de desistencia.

- A subministración de bens ou a prestación de servizos cuxo prezo dependa de fluctuaciones do mercado financeiro que o empresario non poida controlar e que poidan producirse durante o período de desistencia.

- A subministración de bens realizada segundo as especificacións do consumidor e usuario ou claramente personalizada.

- A subministración de bens que poidan deteriorarse ou caducar con rapidez.

- A subministración de bens precintados que non sexan aptos para ser devoltos por razóns de protección da saúde ou de hixiene e que fosen desprecintados tras a entrega.

- A subministración de bens que despois da súa entrega e tendo en conta a súa natureza mesturáronse de forma indisociable con outros bens.

- A subministración de bebidas alcohólicas cuxo prezo fose acordado no momento de celebrar o contrato de venda e que non poidan ser entregadas antes de 30 días, e cuxo valor real dependa de fluctuaciones do mercado que o empresario non poida controlar.

- Os contratos nos que o consumidor e usuario solicitase especificamente unha visita a domicilio para efectuar operacións de reparación ou mantemento urxente; se, nesa visita, prestase servizos adicionais aos solicitados especificamente polo consumidor ou fornece bens distintos das pezas de recambio utilizadas necesariamente para efectuar as operacións de mantemento ou reparación, o dereito de desistencia debe aplicarse aos devanditos servizos ou bens adicionais.

- A subministración de gravacións sonoras ou de vídeo precintadas ou de programas informáticos precintados que fosen desprecintados polo consumidor e usuario despois da entrega.

- A subministración de servizos de aloxamento para fins distintos do de servir de vivenda, transporte de bens, alugueiro de vehículos, comida ou servizos relacionados con actividades de esparexemento, se os contratos prevén unha data ou un período de execución específicos.

- A subministración de contido dixital que non se preste nun soporte material cando a execución comezase co previo consentimento expreso do consumidor e usuario co coñecemento pola súa banda de que en consecuencia perde o seu dereito de desistencia.

- A subministración de prensa diaria, publicacións periódicas ou revistas, con excepción dos contratos de subscrición para a subministración de tales publicacións.

- Produtos baixo pedido directo ao fabricante.

En caso de Avarías ou outra falta de conformidade co produto, pódese proceder á devolución para a comprobación desa falta de conformidade. Tamén se pode producir unha falta de conformidade ou deterioración debido ao transporte (non visible no momento da entrega).

Terán a consideración de consumidores as persoas físicas ou xurídicas que actúen nun ámbito alleo a unha actividade empresarial ou profesional. Non se aceptarán devolucións por desistencia por parte de empresas, autónomos ou profesionais.

7.2 Garantías

Todos os produtos inclúen a garantía oficial do fabricante, que ademais dos defectos de fabricación cobre tamén as posibles avarías producidas durante o devandito período de garantía e nos termos legalmente establecidos, sendo por lei dun período de tres anos a partir da data de compra. Esta garantía será de dous anos no caso de contidos ou servizos dixitais.

Non se inclúen as deficiencias ocasionadas por neglixencias, golpes, uso ou manipulacións indebidas, tensión non idónea, instalación incorrecta non efectuada polo Servizo Técnico autorizado cando cumpra, nin materiais sometidos a desgaste polo seu uso normal.

Se os produtos adquiridos non fosen conformes para o comprador, leste terá dereito a elixir entre a reparación ou a substitución, sendo estas gratuítas en calquera caso para o consumidor, comprendendo dita gratuidade os gastos de envío e transporte.

Para máis información de como facer efectiva a garantía contacte connosco por teléfono ou envíenos un e-mail (atoparaos na nosa páxina de contacto). Teña sempre a man a factura de compra e indíquenos o nº de pedido, artigo e os datos de facturación.

8. LEXISLACIÓN APLICABLE

As presentes Condicións Xerais réxense pola lei española. A resolución de conflitos ou controversias será sometida aos Xulgados e Tribunais de Cangas, salvo nos casos nos que o foro corresponda ao domicilio do comprador.

De acordo coa regulación da Unión Europea nº 524/2013 a Comisión Europea ha establecido unha páxina web interactiva para a resolución extraxudicial de disputas en negocios en liña. O Usuario pode acceder á plataforma ODR (polas súas siglas en inglés Online Dispute Resolution) da Comisión Europea a través da seguinte ligazón

9. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

Ver a este respecto a política de privacidade e de cookies correspondente que, debidamente identificada, pode atoparse na parte inferior da páxina principal e no seu apartado correspondente.

Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU. Sin embargo, los puntos de vista y las opiniones expresadas son únicamente los del autor o autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea o la Comisión Europea. Ni la Unión Europea ni la Comisión Europea pueden ser consideradas responsables de las mismas.